Instrument för arbetsförmågebedömning

Vi på Resurstorget har licens för att använda ett flertal arbetsterapeutiska bedömningsinstrument inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Assesment of work performance (AWP)

AWP (tidigare BaFiA) är framtaget i Sverige och är ett bedömningsinstrument som används för att via observation bedöma en individs färdigheter vid utförandet av arbete. Instrumentet bedömer individens arbetsfärdigheter inom tre områden (14 variabler): motoriska färdigheter, processfärdigheter samt kommunikations- och interaktionsfärdigheter.

Assessment of Work Characteristics (AWC)

Syftet med bedömningsinstrumentet AWC är att beskriva en arbetsuppgifts karakteristika utifrån i vilken omfattning en arbetsuppgift ställer krav på olika färdigheter hos individen för att arbetsuppgiften ska kunna utföras ändamålsenligt och effektivt.

Work Environment Impact Scale (WEIS)

WEIS-bedömningen, består av en semistrukturerad intervju. Och efterföljande skattning. Genom WEIS-intervjun erhålls information om: Hur personen uppfattar att psykosociala och fysiska faktorer i personens unika arbetsmiljö påverkar personens känsla av tillfredställelse och välbefinnande vid utförande av arbete.

Worker Role Interview (WRI)

Genom WRI bedömningen, som består av en semistrukturerad intervju. Och efterföljande skattning erhålls information om personens tidigare och nuvarande arbetssituation. Personens livssituation i relation till att ha en arbetsroll och hur personen ser på sin framtida arbetssituation.