Rehabiliteringsplan för återgång i arbete efter sjukskrivning

Rehabilitering och snabb återgång till arbete

När en medarbetare har återkommande eller starkt uttalade besvär som utmynnat i sjukskrivning ökar möjligheterna till ett friskare arbetsliv avsevärt med professionell hjälp. Genom att alla berörda parter skapar en rehabiliteringsplan ökar sannolikheten för snabbare återgång till arbete.

Vi stöttar medarbetaren att ta ett större ansvar för sin arbetssituation ur ett helhetsperspektiv. Teori och praktik varvas med upplevelsebaserad inlärning. Genom coachande samtal får individen möjlighet till reflektion och fördjupad självinsikt över sin arbets och livssituation. Tillsammans med sin arbetsgivare kan ett väl underbyggt beslut om sitt fortsatta yrkesliv fattas.

Då det kan finnas andra möjligheter på den egna arbetsplatsen eller genom praktik hos annan arbetsgivare under sjukskrivningen hjälper vi till med en skräddarsydd omställning som tillvaratar arbetsförmågan och stöttar till nya möjligheter. Då sjukskrivningen inte varat länge finns flera sätt att möta framtiden. Exempel på insatser kan vara Coachning individuellt och/eller i grupp, CV-skrivning, personlighetsinventering och matchning mot tänkbara arbeten. Medarbetaren kan också erbjudas hjälp vid framtagning av eventuell praktikplats hos annan arbetsgivare.

Under en överenskommen period får medarbetaren en personlig coach som stöttar individen under hela processen mot nytt arbete enligt den gemensamma rehabplanen. Vi börjar med att rusta och stärka individen och utgår ifrån aktuell rehabiliteringsplan och nuläge. I nästa steg riktas uppmärksamheten mot arbetsmarknaden och lämpliga yrken och arbetsuppgifter för att slutligen matchas mot nytt jobb. Samtalen genomförs parallellt med företagsförlagda insatser för återgång i arbete. Samtliga insatser dokumenteras i en skriftlig slutredovisning med en för individen realistisk handlingsplan för återgång i arbete efter sjukskrivning.

Kontakta oss via formuläret här bredvid för att få veta mer eller boka ett möte med oss.